چرا آمريكا از حذف برچسب غيرقانوني و غير اخلاقي برمجاهدين امتناع ميكند؟

اين روزها سفارت آمريكا در عراق و برخي مقامات وزارت خارجه با شيادي و كلك روزنامه نگاراني را اجير كرده اند كه مواضع رسمي اشان را به صورت غير رسمي درج كنند. نمونة بارز آن مقالة نيويورك تايمز مورخ 22 ژوئيه 2011 بود كه بخصوص در پايان مقاله نگارنده تمام طّرحات رژيم منفور آخوندها و سازمان مخوف امنيت آنرا عليه مجاهدين تكرار كرد و طوري هم تكرار كرد كه انگار اينها واقعيت است و هيچ كلمه اي مبني براينكه اين ها ادعاهاي رژيم منفوري هستند كه در 22 دادگاه در كشورهاي اروپا و آمريكا بي پايه بودن آنها مهر قانون خورده است، بكار نبرد و اشاره هم نكرد. در حاليكه در ابتداي مقاله وقتي فيلم حملة وحشيانه به اشرف قهرمانان را گزارش ميكرد نوشت كه اينطور ادعا ميشود كه اينها سربازان عراقي هستند كه حمله ميكنند.

خب علت اين همه خصومت در چيست؟ و چرا آمريكا حاضر است، در حاليكه در يك جنگ اعلام نشده با رژيم ضد بشري وارد شده و روزانه به گفتة بالاترين مقامات ارتشش بدست همين رژيم و اياديش و با سلاحهاي ساخت همين رژيم، سربازانش كشته ميشوند، دست از استمالت رژيم برندارد و با مجاهدين كه به قول بالاترين مقامات سابق دولت آمريكا و برخي از برجسته ترين قانونگذاران كنوني آمريكا تنها نيروي آپوزيسيون خارج از رژيم هستند، اينطور خصمانه رفتار كند. اينجاست كه به اين سؤال كه تيتر اين مطلب است برميخوريم.

پاسخ به اين سؤال البته خيلي ساده است. چون در تاريخ سابقه نداشته كه يك جنبش ملي و مردمي بدون وابستگي به شرق و يا غرب به حاكميت برسد و سرنوشت مملكت را بطور واقعي به دست مردم بسپارد. تمام تلاشهاي آمريكا براي وابسته كردن مجاهدين شكست خورده است. حالا وقتي ميبنند كه يك جنبش مستقل توانسته بالاترين مقامات اسبق اين رژيم را كه برخي تا همين چند ماه پيش در كاخ سفيد كار ميكرده اند، به قول خودشان ”بخرد“ كه بيايند عليه سياستهاي به غايت ضد انساني آمريكا صحبت كنند، ديگر توان تحمل را از دست داده و شمشير را از رو ميبنندند، همانطور كه اين جناب باتلر كرد.

در اينجا بايد به هواداران اين مقاومت درود فرستاد كه با تلاشهاي شبانه روزي و خستگي ناپذير خودشان و با مايه گذاري و فداي بيكران از بسياري ضرورتهاي زندگي چشم پوشيده اند تا استقلال مالي مقاومت سازمانيافته و مردمي را تامين كنند. همياري با سيماي آزادي كه در روزهاي اول تا هفتم مرداد ماه امسال (1390) برگزارشد و تماسها و كمكهاي بي شائبه هموطنان كه گاه با خطر كردن جان از خيابانهاي تهران و ديگر شهرستانهاي ايران تماس ميگرفتند همه گوياي همين حقيقت است. درود مجدد بر اين هموطنان آزاده و آزدايخواه.

 

Advertisements
This entry was posted in فارسي. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s