بن بست مرگبار خامنه اي در نمايش انتخابات 96

ولي فقيه ارتجاع در يك بن بست مرگبار تحت عنوان انتخابات رياست جمهوري گير كرده است. به دليل شرايط اقليمي و سابقه تاريخي، خميني، بنيانگذار حكومت ”اسلامي“ در ايران مجبور شد كلمة ”جمهوري“ را به جاي ”حكومت“ بكار بگيرد و اين خود همان دانة زهري است كه كاشته شده تا امروز بن بست مرگباري را براي ولي فقيه طلسم شكسته به بار بياورد.

همگان ميدانند كه انتخابات در ايران از همان روز اول كه خميني حاكميت مردم را غصب كرد نمايشي و قلابي بود. از همان راي رفراندم جمهوري اسلامي در سال 1358 كه فقط يك راه در پيش رو گذاشت و حق انتخابي براي پيشتازان انقلابي و وطن پرستان واقعي باقي نگذاشت، تا همين امروز كه انتخابات رياست جمهوري در سال 1396  را پي ميگيريم.

اين نمايش البته براي سفيد سازي يك حكومت اسلامي بدتر از داعش كه اگر نه بيشتر، حداقل به همان شدت سركوبگر، جاني، و خانمانسوز است، برپا ميشود. اين نمايش براي لابي رژيم در غرب هم دستاويزي است كه دولتها را به اصطلاح سر كار بگذارند و با وعده وعيدهاي سر خرمن كه اين افعي خونخوار انگار كه قرار است كبوتر بزايد، از اقدامات جدي جامعه جهاني براي جلوگيري از گسترش اين پديده شوم كه الان تمام خاك خاور ميانه را پوشانده است، جلوگيري كنند.

آنچه مسلم است ولي فقيه طلسم شكسته تصميم نهايي را خواهد گرفت و آمار و ارقام بر اساس خواست او كه منافع رژيم قرون وسطايي را نمايندگي ميكند اعلام خواهد شد.

خوب است آلترناتيوهاي او را بررسي كنيم تا اين بن بست مرگبار كه در تيتر مقاله اشاره كردم را بهتر دريابيم.

عده اي بر اين عقيده اند كه خواست خامنه اي انتصاب رئيسي جاني است كه حسابش را بايد دادگاه جنايي بين المللي به خاطر جنايت عليه بشريت برسد. اعترافات رئيسي و نزديكانش در جريان اين انتخابات كه مجبور شده‌اند راجع به قتل عام 68 موضع بگيرند دست وكلاي بين المللي مقاومت را بيشتر از قبل براي تشكيل اين دادگاه پر كرده است. البته انتصاب رئيسي براي خامنه اي در اين شرايط انتخاب خوبي نيست چون او و رژيم درمانده اش را رو در دروي جامعه جهاني قرار خواهد داد كه الان رئيس اش عوض شده و مثل اوباما تمايل به كوتاه آمدن در قبال بلند پروازيهاي اين رژيم تروريست و تروريست پرور را ندارد. با انتصاب رئيسي، خامنه اي به جهان پيام جنگ خواهد داد ولي چنين ظرفيتي ندارد و درمانده تر از آن است كه از حرف و تهديد لفظي فراتر برود.

يك نظر هم ميتواند اين باشد كه رئيسي را انتصاب كند ولي از او بخواهد كه با جامعه جهاني تعامل كند مثل دوران احمدي نژاد كه خودش بحث مذاكره با ”شيطان بزرگ“ را راه انداخت و زمينه عقب نشيني در مسئله اتمي را در پشت دودهايي كه احمدي نژاد هوا ميكرد، فراهم كرد. شايد اگر هنوز اوباما سركار بود اين راه كار ميتوانست منافعي هر چند كوتاه مدت براي رژيم درهم شكسته اش داشته باشد ولي با حضور ترامپ در راس، رئيسي بايد دامن بپوشد تا به مذاكره با ”شيطان بزرگ“ اقدام كند. خطرات لغز خواني و نعره هاي احمدي نژادي انقدر زياد است كه بعيد ميدانم ولي فقيه چنين ناپرهيزيي را در دستور كار خودش گذاشته باشد.

نظر ديگر هم اين است كه خامنه اي به روحاني رضايت خواهد داد چون توان ندارد. از روي بي چارگي بايد 4 سال ديگر هم با اين خار در پهلو سر كند و سركوفت بشنود از همان گماشته اي كه سر كار ميگذارد. در اين تئوري وارد كردن رئيسي به صحنه براي گرم كردن تنور انتخابات است تا همانطور كه خودش بارها گفته با حضور مردمي كه حاضرند بين بدتر و بدتر از بد به بدتر راي بدهند براي نظام ورشكسته اش به مشروعيت ناداشته تظاهر كند.

در هر دو انتخاب خامنه اي منكوب و ورشكسته، به زوال نزديكتر ميشود. اين نمايش، اگر خامنه اي قدرتمند بود هرگز صورت نميگرفت. 38 سال است كه رژيم مفلوك و سركوبگر با ترفند حضور مردم در صحنه كه البته منظورش همان چماقداران اجير شده هستند، و با حراج سرمايه هاي ملي مردم ايران، دول خارجي را به حمايت از خودش در مقابل خواست مردم ايران كه همانا سرنگوني است، واداشته است. اينبار اگر دول غرب بخواهند وارد معامله و بده و بستان با اين رژيم بشوند اقدامات جدي ميخواهند منجمله خروج از عراق و سوريه و يمن و دست كشيدن از شعارهاي دجالگرانه فتح قدس از طريق كربلا و مرگ بر آمريكا و اسرائيل، و ته خط انحلال سپاه، نقطه اغاز تروريسم ”اسلامي“ در منطقه.

اما اين رژيم پوسيده نه ميتواند از اين شعارها دست بردارد و سپاه جهل و جنايت را منحل كند و نه ميخواهد چون تمام كيانش به اين شعارها و اين سپاه وابسته است. پس دور نيست روزي كه دست همه اين نا به كاران رو شود و اين بن بست فقط يك راه خروج دارد و آنهم پرتگاه است به زباله دان تاريخ. اين روز بي شك دور نيست. انتخاب بين رئيسي و روحاني براي ولي فقيه فقط يك تصميم تاكتيكي و كوتاه مدت است ولي به هيچ وجه هماي سرنگوني را از بالاي سرش دور نخواهد كرد.

Advertisements
This entry was posted in فارسي and tagged , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s